logo

Hout

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Accord25FX_SCM_1.jpg?1572945542&w=748&h=382

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/AuthorM100-M200_Morbidelli_8.png?1572946510&w=1496&h=1496

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Morbidelli%20x200-x400%20afb%201.png?1563195660&w=1000&h=679

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Celaschi%20P30%20afb%201.jpeg?1554207328&w=1500&h=859

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Mahros_Conveyors.jpg?1488451722&w=400&h=259

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/H%26M%20Mobi%20One.jpg?1566378649&w=1200&h=800

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Stefani%20KD%20afb%201.png?1497856958&w=374&h=374

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Scm_SIX.jpg?1488451723&w=960&h=477

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Osama%20GCCS%20Index%20afb%201.png?1561109139&w=709&h=425

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Galaxy%203-T3%20Top%20afb%201.jpg?1516701666&w=1024&h=590

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Salvador_SuperPush.jpg?1488451723&w=640&h=480

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Sergiani%20GS%20afb%202.png?1503574344&w=748&h=748

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/AccordWD_SCM_1.png?1572945786&w=1024&h=580

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Eurosand%20L%20afb%208.png?1503565465&w=748&h=748

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Superset%20NT%20afb%207.png?1503644241&w=1496&h=1496

Alu & PVC

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Assomak_FOM_1.jpg?1572946164&w=624&h=446

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Fom_Pegaso.jpg?1488451720&w=155&h=368

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Fom_Dali.jpg?1488451722&w=783&h=368

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Fom_Linea.jpg?1488451722&w=1349&h=368

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Fom_Calco.jpg?1488451719&w=183&h=368

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/FOM_Assomak_CR_afb_1.jpg?1488880265&w=624&h=369

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/AtlaCoop_Itaca.jpg?1488451719&w=640&h=480

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Fom_Ber.jpg?1488451720&w=319&h=368

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Proflink1.jpg?1488451723&w=327&h=368

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Proftecq_UN2.jpg?1488451723&w=226&h=368

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Fom_BlitsAlva.jpg?1488451722&w=843&h=368

Advanced materials

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Sergiani%20GS%20afb%202.png?1503574344&w=748&h=748

Finishing

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/Valtorta%20S4%20afb%201.png?1490346701&w=450&h=450

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/productfoto%27s/CPC%20Packaging%20line%20afb%201.png?1490291653&w=1024&h=384

Stofafzuiging, afvalverwerking en compressoren

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Prodeco_M1.jpg?1488451722&w=640&h=480

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Prodeco_E80.jpg?1488451723&w=600&h=589

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Tornado_Houtvuur.jpg?1488451724&w=2896&h=1944

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Producten/subcategorie%C3%AB/Holtrop_MSO.jpg?1488451723&w=565&h=600

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Merken/abac-screw-compressors-logo.png?1600174517&w=396&h=111

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Jade%2050.jpg?1643278655&w=437&h=506

Tweedehands

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Merken/Machinestore%20300x60.png?1489071544&w=300&h=60

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Merken/Machinestore%20300x60.png?1489071544&w=300&h=60

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Merken/Machinestore%20300x60.png?1489071544&w=300&h=60

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Merken/Machinestore%20300x60.png?1489071544&w=300&h=60

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/rogiersrestore/Merken/Machinestore%20300x60.png?1489071544&w=300&h=60

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Art. 1. Toepasselijkheid. Behoudens andere overeenkomst, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen en overeenkomsten tot onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden van ROGIERS NV. Door aanvaarding van de orderbevestiging verklaart de koper zich akkoord hiermee en verzaakt hij aan de toepassing van zijn eigen algemene (inkoop)voorwaarden. Afwijkende bedingen gelden slechts t.a.v. ROGIERS NV indien ze door hem uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn. ROGIERS NV kan huidige algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde wijzigen door een melding van de nieuwe versie aan de koper. 

 

Art. 2. Aanbiedingen. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en binden ROGIERS NV pas nadat deze door de koper schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. De overeenkomst van verkoop wordt pas definitief aanvaard na verzending van de orderbevestiging door ROGIERS NV aan de koper. Voor foutieve en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, vertalingen, alsmede alle andere specificaties in prijslijsten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of orderbevestigingen is ROGIERS NV niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de machines. 

 

Art. 3. Levering. Alle verzendingen geschieden op risico en kosten van de koper. Overdrachttaks en/of BTW alsook alle vervoerkosten zijn steeds ten laste van de koper. ROGIERS NV verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen teneinde een perfecte uitvoering van de bestelling volgens het opgesteld contract overeenkomstig de geldende normen, of bij gebrek daaraan, volgens de regels van de kunst, te garanderen. Levertijden, montage-, installatie- en reparatieduur worden altijd bij benadering opgegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst noch tot enige eis tot schadevergoeding vanwege de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke termijnen vervallen.  

 

Partijen kunnen overeenkomen om voor levering een aanvaardingstest (Factory Acceptance Test, afgekort FAT) van de machine uit te voeren. De voorwaarden voor het uitvoeren van een FAT worden vooraf schriftelijk gedefinieerd. Levering vindt in dat geval pas plaats na aanvaarding van de testresultaten door middel van ondertekening door de koper van het FAT-formulier. 

 

Indien de klant éénzijdig uitstel van levering of installatie vraagt na het hebben bekomen van een leveringsdatum, kunnen alle bijkomende prestaties, materialen en handlingskosten in meerprijs aangerekend worden. Indien de door de klant gevraagde periode van uitstel dusdanig lang zou zijn, zal de fabrieksgarantie evenredig worden ingekort. 

 

Art. 4. Montage, inwerkingstelling en onderhouds- of herstellingswerken. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van montage en inwerkingstelling niet in de verkoopprijs inbegrepen. Heeft ROGIERS NV zich tot de montage en inwerkingstelling verbonden, dan aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van machines indien: 

  • montage en inwerkingstelling geschiedt volgens haar aanwijzing en door haar monteur; 
  • de omstandigheden ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en het gebouw waarin de machines worden opgesteld voldoet aan de geldende bouwtechnische- installatie-technische eisen.  

Indien de monteur als gevolg van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van ROGIERS NV, niet regelmatig met de montage en inwerkingstelling kan beginnen of doorgaan, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper. Eventuele vertragingen bij de uitvoering van montage-, onderhouds- of herstellingswerken, wat ook de reden van deze vertragingen bij de koper moge zijn, geven de koper geen enkel recht op schadevergoeding noch op terugbetaling van enige kosten.  

 

Indien er werken of aanpassingen worden uitgevoerd door niet bevoegde personen of personen die niet behoren tot de firma ROGIERS NV, dan behoudt ROGIERS NV het recht voor om alle aansprakelijkheid en garantie te weigeren. Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd mag worden toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te geven, is noodzakelijk. 

 

De montage is inbegrepen en berekend in toegankelijke lokalen. Indien voor de montage speciale toestellen, zoals een heftruck of kraan nodig zijn omdat de toegankelijkheid of het volume het niet toelaat, is dit in meerprijs en ten laste van de klant. 

 

Geen enkele opdracht, die in gevaarlijke omstandigheden door medewerkers van Rogiers moet worden uitgevoerd, mag worden toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De aanwezigheid van een andere persoon, aangesteld door de klant, die in staat is snel alarm te geven, is noodzakelijk. 

 

De inwerkingstelling is inbegrepen en betreft het uitwerken van 1 werkstuk en de demo ervan. 

Eventuele afbraak- en/of herstellingswerken door tekort aan fundering, afzuiging of allerlei onvoorziene omstandigheden waardoor het werk wordt stilgelegd of vertraagd zijn ten laste van de klant. 

 

Koper verplicht zich de machines te laten bedienen en onderhoud door adequaat opgeleid personeel en de door ROGIERS NV of de fabrikant verstrekte gebruiks- en onderhoudsvoorschriften strikt na te leven. Alle risico’s met betrekking tot het gebruik van de machines gaan bij voltooiing van de montage en inwerkingstelling over op de koper.  

 

De opleiding van meer complexe machines zoals CNC machines met specifieke software kan deels geschieden in de firma Rogiers en deels bij de klant overeenkomstig het aantal dagen beschreven in het contract. Eventuele extra dagen zijn in meerprijs. 

 

Indien in de toekomst andere operatoren de machine zullen bedienen, is het de klant zijn verantwoordelijkheid om eerst een opleiding aan te vragen voor deze operatoren. Dit is tegen meerprijs en absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de machine. Rogiers behoudt zich het recht voor de garantievoorwaarden aan te passen indien de machine gebruikt wordt door een niet opgeleid persoon.  

 

De koper verbindt de koper zich na de montage en succesvolle inwerkingstelling van de machine tot ondertekening van een installatie-inbedrijfstelling-acceptatie (Site Acceptance Test, afgekort SAT) of soortgelijke verklaring. Indien de machine na inwerkingstelling geen gebreken vertoont die de contractueel overeengekomen werking belemmeren, is koper verplicht de SAT- of soortgelijke verklaring te ondertekenen, onverminderd de verplichting van ROGIERS NV om technische assistentie te verlenen onder de garantievoorwaarden. Eventuele bemerkingen, die vastgesteld worden tijdens de definitieve oplevering, worden opgenomen in een samenvatting maar staan de koper niet toe om de definitieve oplevering te weigeren. Die bemerkingen moeten binnen een bepaalde termijn door Rogiers behandeld worden. 

 

De indienststelling van de machine door de interne preventieadviseur van de klant kan pas gebeuren nadat de definitieve oplevering volledig afgerond is. De machine kan pas in gebruik genomen worden na het gunstig advies van de interne preventieadviseur van de klant via de indienststelling. Rogiers wijst alle verantwoordelijkheid af indien er geen indienststellingsverslag door de klant opgemaakt werd of de klant de machine zonder dit indienststellingsverslag in gebruik zou genomen hebben. 

 

Er worden geen risico-analyserapporten, overhandigd bij bestelling/levering. Dit is een document dat deel uitmaakt van het technisch constructiedossier van de machine en bijgevolg bijgehouden wordt door de fabrikant, die enkel verplicht is dit vrij te geven op juridisch verzoek.  

 

Er worden geen werkpostfiches en veiligheidsinstructiekaarten overhandigd bij bestelling/levering. Deze zijn ten last van de interne preventieadviseur van de klant. 

Eventuele extra veiligheden en/of keuringen (indien de installatie in een lijn wordt geplaatst) zijn niet inbegrepen. 

 

Behoudens andere afspraken zijn EG-verklaringen van overeenstemming voor samenbouw van machines zijn steeds ten laste van de klant. 

De machines voldoen aan alle nodige voorschriften en veiligheidseisen (CE). Eventuele extra veiligheden en keuringen (naast de CE-keuring) zijn niet inbegrepen. Ook de keuring van de installatie na plaatsing (door een erkend (Belgisch) keuringsorganisme) is niet inbegrepen. ​​​​​

 

Art.5. Klachten. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn. Zij moeten schriftelijk en rechtstreeks aan ROGIERS NV geadresseerd worden en moeten ons bereiken, op straffe van verval: 

voor klachten die de goederen betreffen: binnen de 3 dagen na ontvangst der goederen; 

voor klachten die de factuur betreffen: binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur. 

 

Een klacht schorst de betalingsverplichtingen niet op en machtigt de koper niet om de levering te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken. 

 

Art. 6. Garantie. ROGIERS NV garandeert geleverde nieuwe machines en installaties gedurende de tijd van 12 maanden na de levering c.q. ondertekening van het SAT of gelijkaardig acceptatieformulier. Onder garantie is te verstaan dat ROGIERS NV de onderdelen waaraan gedurende die termijn als gevolg van een fabricagefout enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen of (ter keuze van ROGIERS NV) door andere zal vervangen, mits dat gebrek uiterlijk binnen de hierboven vermelde termijn van 3 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk ter kennis van ROGIERS NV wordt gebracht.

 

De garantieperiode kan tevens beperkt worden in aantal gebruiksuren indien dit uitdrukkelijk zo is overeengekomen in de bijzondere voorwaarden. Te vervangen onderdelen worden geleverd onder de overeengekomen leveringsvoorwaarden  en verlengt de duur van de garantieperiode niet.  

 

Er wordt geen andere waarborg op de geleverde goederen toegestaan tenzij uitdrukkelijk anders bedongen en vermeld in de bijzondere voorwaarden.

 

Verplaatsingskosten voor machines met een verkoopwaarde van minder dan 3.500,00 EUR vallen nooit onder de gegeven waarborg. Er wordt geen enkele waarborg verstrekt op alle elektrische en elektronische componenten. ROGIERS NV wijst alle verantwoordelijkheid voor elektrische en pneumatische aansluitingen af. Deze zijn slechts voorlopig en uitsluitend bestemd om de machines te testen.

 

Transformaties uitgevoerd door de klant-koper of reparaties door derden aan de geleverde goederen ontslaan de firma ROGIERS NV integraal en definitief van alle verantwoordelijkheid omtrent de geleverde goederen. De garantie vervalt wanneer een koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. 

 

Bij levering van machines worden de gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften meegeleverd. Gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen en/of het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften doen het recht op garantie vervallen. 

 

Op gebruikte en tweedehandsmachines wordt geen garantie gegeven en deze worden verkocht in de staat zoals ze zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

 

Art. 7. Eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van de firma ROGIERS NV tot op het ogenblik der volledige betaling van kapitaal, rente en bijhorende kosten. De koper is niettemin volledig verantwoordelijk voor onze goederen en is integrale verantwoording verschuldigd bij eventueel verlies ervan. 

 

Art. 8. Verkoopprijs. Als verkoopprijs zal steeds gelden deze welke op de dag der levering van kracht is, tenzij de prijs in de orderbevestiging vast en onveranderlijk is bepaald. Indien tussen de datum der overeenkomst en deze der levering de fabrieksprijzen (waaronder grondstofprijzen, lonen, energiekosten, enz.) gestegen zijn, zal ROGIERS NV derhalve het recht hebben de overeengekomen prijs aan te passen. 

 

Art. 9. Betalingsvoorwaarden. Al de facturen van ROGIERS NV zijn steeds contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel te WAREGEM, tenzij anders bedongen op de voorzijde van het verkoopscontract waarin bepaald wordt binnen welke termijn op een door ROGIERS NV aangegeven bankrekening dient betaald te worden.  

 

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag ook een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar en dit van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren. 

 

Ingeval van niet integrale betaling op de gestelde vervaldag, verliest de koper elk recht op eventuele  korting en zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, tevens verhoogd worden met 12% ten titel van conventioneel schadebeding met een minimum van 150,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.  

 

Art. 10. Waarborg. Indien het vertrouwen van ROGIERS NV in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt ROGIERS NV het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt ROGIERS NV het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. 

 

Art. 11. Korting. Er worden geen kortingen toegestaan tenzij deze uitdrukkelijk gestipuleerd op de voorzijde van het verkoopscontract of in de bijzondere voorwaarden. Toegestane kortingen gelden alleen en slechts mits contante betaling van de relevante factuur. 

 

Art. 12. Teruggave voorschotten. De door de koper betaalde voorschotten dienen in geen enkel geval teruggegeven te worden en blijven steeds en zonder enige uitzondering definitief verworven aan de verkoper onverminderd alle rechten van deze.  

 

Art. 13. Annulering. Gehele of gedeeltelijke annulering door de koper van een met ROGIERS NV gesloten overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van ROGIERS NV. Indien ROGIERS NV instemt met gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, is koper terstond tenminste een contractuele boete van 30% van de factuurwaarde (exclusief BTW) verschuldigd, onverminderd het recht van ROGIERS NV op vergoeding van haar schade, waaronder begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiend uit de gehele of gedeeltelijke annulering. 

 

Art. 14. Terugneming. Geleverde goederen worden nooit teruggenomen. De verwerking van alle verpakkingsmaterialen is ten laste van de klant. Deze worden nooit teruggenomen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord. 

 

Art. 15. Intellectuele eigendom. ROGIERS NV of haar licentiegevers blijven te allen tijde eigenaar van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op de machines, onderdelen en software, met inbegrip van de engineering en know-how. Koper zal het product of onderdelen van het product, waaronder begrepen software, niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Indien een machine is uitgerust met software, is ROGIERS NV nooit aansprakelijk voor gebreken in de software. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is koper gehouden om na de levering van een machine zelf zorg te dragen voor onderhoud en updates van de software. Indien een toeleverancier van ROGIERS NV het recht tot gebruik van de software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruikers-, licentie- en/of onderhoudsovereenkomsten, is ROGIERS NV slechts gehouden, op schriftelijk verzoek van de koper, zijn rechten op haar toeleverancier van de software aan de koper over te dragen. Alsdan zijn uitsluitend de bepalingen van de door ROGIERS NV met zijn toeleverancier gesloten overeenkomst(en) van toepassing. ROGIERS NV zal koper op zijn schriftelijk verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Koper verbindt zich behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming om alle technische informatie die hij van ROGIERS NV ontvangen heeft, strikt vertrouwelijk te houden en niet openbaar te maken. 

 

Art. 16. Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid die buiten de wil of macht van de partijen ligt en aan levering of tijdige levering van het verkochte goed in de weg staat, zoals natuurrampen, opstand, oorlog, brand, staking, blokkades, sabotage, epidemieën, pandemieën, daarmee verband houdende overheidsmaatregelen en niet of niet tijdige levering aan ROGIERS NV door haar leverancier of niet tijdige ontvangst door ROGIERS NV van de leverancier.  

 

Indien zich een geval van overmacht voordoet dat ROGIERS NV verhindert haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, wordt de tijd die nodig is om aan haar verplichtingen te voldoen automatisch verlengd met een periode die overeenkomt met de duur van de gebeurtenis van overmacht, zonder dat ROGIERS NV enige schadevergoeding verschuldigd is, behoudens de verplichting van koper om de verschuldigde bedragen te betalen, waarvoor de contractueel overeengekomen vervaldata volledig van kracht blijven.  

 

Indien betaling geheel of gedeeltelijk dient te worden verzekerd door middel van een bankgarantie, is koper bij het optreden van een geval van overmacht op eerste verzoek van ROGIERS NV verplicht tot verlenging van de duur van de bankgarantie, bij gebreke waaraan ROGIERS NV het recht heeft om de goederen bij gereedheid op te slaan in haar magazijn (op kosten van de koper). In ieder geval zullen de partijen alle maatregelen nemen die in hun macht liggen om ervoor te zorgen tot de nakoming van de door overmacht vertraagde verplichtingen binnen de kortst mogelijke termijn wordt gerealiseerd.  

 

Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan zes maanden na het tijdstip waarop levering was beoogd, zullen partijen met elkaar in overleg treden over de gevolgen van de overmacht op de voorwaarden van de overeenkomst, in het bijzonder op de prijzen en de levertijden, en zullen zij trachten in goed overleg overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor de voortzetting van hun wederzijdse verplichtingen.  

 

Indien nakoming blijvend onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is ROGIERS NV nooit gehouden tot het vergoeden van enige schade. 

 

Art. 17. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding voor productieverlies en verlies van grondstoffen, als gevolg van welke reden ook, kunnen door de koper en gelieerde bedrijven nooit in rekening worden gebracht.

 

Elke aansprakelijkheid uit welken hoofde ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het betreffende individuele goed dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan. In ieder geval zal ROGIERS NV geen enkele aansprakelijkheid dragen voor alle eventuele indirecte schade zoals bijv. financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verlies van cliënteel,...

 

Voor alle machines CNC of met PC wordt de klant geacht altijd back-ups te nemen van de programma’s. Verlies of beschadiging hiervan kan dus in geen geval reden zijn tot schadevergoeding. ​​​​​​​

 

Art. 18. Persoonsgegevens en privacy. Van de koper verkregen (persoons)gegevens worden voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan koper door ROGIERS NV in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. De gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van inlichtingen aan koper en voor het verzenden van facturen en zakelijke/productinformatie. ROGIERS NV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk is en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens. De gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden, behoudens in geval ROGIERS NV daartoe door wet of gerechtelijke uitspraak is gehouden. ​​​​​​​

 

Art. 19. Nietigheid. Nietigheid van één van de bedingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee. ​​​​​​​

 

Art. 20. Overdracht. ROGIERS NV behoudt éénzijdig het recht voor orders, verkopen en overeenkomsten over te dragen naar andere, verbonden ondernemingen. ​​​​​​​

 

Art. 21. Recht en jurisdictie. Omtrent alle betwistingen en geschillen terzake onderhavige verkoop alsook voor eventuele gerechtelijke inning zullen alleen de rechtbank van West-Vlaanderen bevoegd zijn. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 

 

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

 

Art.1. Alle bestellingen of overeenkomsten tussen de leverancier/dienstverlener en ROGIERS NV worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Aankoopvoorwaarden. Andere voorwaarden uit eender welk ander document opgelegd door de leverancier/dienstverlener, en dit ongeacht het tijdstip waarop deze aan ROGIERS NV kenbaar gemaakt zijn, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Geen enkele afwijking kan worden toegestaan tenzij met schriftelijke bevestiging van ROGIERS NV. 

ROGIERS NV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Aankoopvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Aankoopvoorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de leverancier/dienstverlener. 

 

Art.2. ROGIERS NV zal middels een klassiek orderformulier of via het orderplatform van de leverancier/dienstverlener een order plaatsen met referentie van alle details (plaats, leverdatum, artikelnummer, kleur, enz.). Elke individuele overeenkomst komt tot stand na ontvangst door ROGIERS NV per brief, per bevestiging op het platform van de leverancier of per mail van een orderbevestiging en binnen een termijn van maximum 5 werkdagen na de verzending van de bestelbon. ROGIERS NV kan binnen de 5 werkdagen zonder recht op enige vorm van schadeloosstelling de bestelling herroepen of de overeenkomst verbreken, mits wederzijdse teruggave van het reeds geleverde. Een aanbod van de leverancier/dienstverlener kan slechts uitdrukkelijk worden aanvaard door ROGIERS NV en dit door middel van een schriftelijke bevestiging. Een louter stilzwijgen van ROGIERS NV kan niet geïnterpreteerd worden als een aanvaarding. 

 

Art.3. Het voorwerp van aankoop is het goed of de dienst zoals gespecificeerd in de bestelbon, rekening houdend met catalogi en/of advertenties van de leverancier/dienstverlener en rekening houdend met de minimum eigenschappen van dergelijke goederen of diensten voor het bedoelde gebruik (formaat, kleur, materiaal, enz.). Documenten uitgaande van de leverancier/dienstverlener, verdeler, invoerder of fabrikant kunnen slechts deel uitmaken van de overeenkomst indien zij gekend en aanvaard zijn door ROGIERS NV vóór het sluiten van de overeenkomst. 

Voor alle bestellingen van drukwerk moet een drukproef ter goedkeuring worden voorgelegd aan ROGIERS NV. Voor alle concepten, producten, software,… die voor ROGIERS NV ontwikkeld worden, dient een proof of concept (“POC”) voorgelegd worden aan ROGIERS NV. Het in gebruik nemen en/of accepteren van een POC, vrijwaart geenszins de leverancier/dienstverlener van haar product – en andere aansprakelijkheden. 

 

Art.4. De prijs voor de te leveren goederen of diensten zal de prijs zijn die werd overeengekomen tussen partijen en die uitdrukkelijk vermeld wordt op de bestelbon zoals uitgegeven door ROGIERS NV. Elke wijziging van de prijs of van andere voorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd door ROGIERS NV. De prijs zal alle kosten tot en met de levering omvatten en zal worden uitgedrukt in Euro volgens het principe: Delivered at Place (DAP – Incoterms 2010), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon. 

 

Art.5. Het geleverde goed kan nooit het voorwerp uitmaken van enige vorm van eigendomsvoorbehoud (eenvoudig, verlengd, uitgebreid) vanwege de leverancier. Een geleverd goed kan op geen enkel ogenblik als zekerheid dienen voor enige openstaande vorderingen van de leverancier/dienstverlener ten opzichte van derden. Het eigendomsrecht wordt automatisch overgedragen aan ROGIERS NV na levering. Indien ROGIERS NV een deel of het geheel van de prijs betaald heeft voor levering zal het eigendomsrecht overgaan onmiddellijk na de betaling. De leverancier is verantwoordelijk voor het risico van het tenietgaan van het goed tot na de levering van het goed. 

 

Art.6. De betaling wordt uitgevoerd op de zetel van ROGIERS NV. 

Tenzij anders overeengekomen tussen partijen zijn de betalingsvoorwaarden de volgende: 

  • 14 dagen na ontvangst van de factuur mits een disconto van 3% of 

  • 60 dagen na factuurdatum of 45 dagen einde maand. 

Als datum van betaling geldt de dag dat de som gedebiteerd wordt van de rekening van ROGIERS NV. 

 

Art.7. ROGIERS NV heeft steeds het recht om openstaande vorderingen ten laste van de leverancier/dienstverlener af te houden van nog uit te voeren betalingen. 

 

Art.8. Elke tekortkoming bij levering zal beschouwd worden als ‘een gebrek’ of ‘gebrekkig’. Het goed of de dienst zal gebruiksklaar zijn en zal vrij zijn van alle zichtbare en verborgen gebreken. Het geleverde goed of de geleverde dienst zal conform de bestelling zijn (formaat, kleur, materiaal, enz.) en geschikt voor haar doel (“fit for purpose and use”), met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. De ondertekening van een leveringsbon of een gelijkaardig document is een aanvaarding onder voorbehoud en is nooit een erkenning van de kwaliteit of de conformiteit van het goed of van de dienst. De garantieperiode bedraagt minimaal vierentwintig 

(24) maanden vanaf de leveringsdatum. 

 

Art.9. In het geval van een gebrekkige levering van het goed of van de dienst beschikt ROGIERS NV over de keuzemogelijkheid om zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging: 

  • de gebrekkige levering te weigeren en kosteloos retourneren (inclusief extra kosten ten laste van de leverancier) en/of 

  • op kosten van de leverancier/dienstverlener een beroep te doen op een derde zelfs indien de prijs van deze derde meer zou bedragen dan de prijs overeengekomen met de leverancier/dienstverlener en/of 

  • de bestelling te annuleren zonder dat de leverancier/dienstverlener aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

 

Art.10. ROGIERS NV heeft recht op vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, alle kosten van vervanging en (her-) installatie, vertragings-, gevolg- en reputatieschade. In geen geval is ROGIERS NV aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade of gederfde winst die voortvloeit uit of verband houdt met deze bestelling. 

 

Art.11. De leverancier/dienstverlener verbindt zich ertoe het goed of de dienst tijdig en volledig af te leveren, deelleveringen worden niet aanvaard tenzij anders overeengekomen. Een niet tijdige levering is een gebrekkige levering. Omstandigheden die een vertraging van de levering tot gevolg kunnen hebben, worden onmiddellijk na ontdekking schriftelijk gemeld door de leverancier/dienstverlener aan ROGIERS NV. Gebreken die bij de levering bestonden en die ROGIERS NV na controle redelijkerwijze kon vaststellen, worden geacht te zijn aanvaard indien ROGIERS NV binnen de maand na levering geen schriftelijke bezwaren heeft laten kennen aan de leverancier/dienstverlener. Verborgen gebreken dienen binnen de 2 maanden na het ontdekken ervan gemeld te worden aan de leverancier/dienstverlener. 

 

Art.12. Bij een gebrekkige levering gaan termijnen slechts in vanaf het ogenblik van herstel van het gebrek. ROGIERS NV draagt geen verplichting om gebrekkige leveringen gedeeltelijk te betalen. Een gedeeltelijke betaling kan in geen geval beschouwd worden als een aanvaarding van het gebrek. 

 

Art.13. Tijdige levering en uitvoering is van essentieel belang. Voor elke dag dat het gebrek in de levering niet is verholpen, heeft ROGIERS NV het recht om zonder ingebrekestelling 0,5% van de totale waarde van de bestelling in mindering te brengen op de prijs, met een maximum van 10% van de waarde van de bestelling. 

 

Art.14. De leverancier/dienstverlener garandeert dat het goed of de dienst volledig conform is met de geldende wetgeving en dit zowel op Europees, nationaal als regionaal vlak. Dit omvat onder meer de geldende regelgeving met betrekking tot veiligheid, milieu en hygiëne, REACH. De leverancier/dienstverlener zal ROGIERS NV vrijwaren voor alle aanspraken van derden. 

Zoals art. 1.7.4 van de Machinerichtlijn 2006/42/CE voorschrijft, is een vertaling verplicht van de machinehandleidingen, EG-gelijkvormigheidsattesten en SDS-fiches noodzakelijk in de moedertaal van het taalgebied waarin de eindklant (indien gekend bij bestelling) is gevestigd (Nederlands, Frans of Duits taalgebied). Vertalingen van de originele handleidingen aangeleverd door de fabrikant dienen verplicht vergezeld te worden van een attest van het erkend vertaalbureau die de vertaling uitgevoerd heeft. Vertalingen via online vertaaltools worden niet aanvaard. 

Als de vereiste vertaling niet kan afgeleverd worden door de fabrikant, kan Rogiers NV instaan voor de vertaling tegen betaling op voorwaarde dat de originele handleiding in Word-formaat met selecteerbare tekst aan Rogiers NV bezorgd wordt. 

 

Art.15. De leverancier verzekert dat het goed zo economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk werd verpakt zodat het, rekening houdend met de aangewende vormen van transport, ongeschonden op de plaats van bestemming zal aankomen. Verpakkingen dienen zo veel mogelijk geschikt te zijn voor hergebruik en recycling. De leverancier staat in voor de verwerking van restverpakking, tenzij anders overeengekomen. 

 

Art.16. Tenzij anders overeengekomen is de leverancier verantwoordelijk voor het transport, douane, BTW of andere formaliteiten. De leverancier zal enkel een beroep doen op transporteurs die voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen. De leverancier zal hiervan het bewijs leveren op simpel verzoek van ROGIERS NV. 

 

Art.17. De leverancier/dienstverlener verplicht zich ertoe het goed of de dienst voor zijn gefactureerde waarde te verzekeren tegen alle mogelijke schadegevallen. Dit omvat onder meer een verzekering voor transportschade, voor schade door diefstal en productaansprakelijkheid. De leverancier/dienstverlener zal op vraag van ROGIERS NV op elk ogenblik een attest kunnen voorleggen. 

 

Art.18. De rechten, verplichtingen en andere belangen van de leverancier/dienstverlener mogen niet worden overgedragen door de leverancier/dienstverlener, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROGIERS NV en elke vermeende overdracht van hetzelfde zal nietig en ineffectief zijn. 

De leverancier/dienstverlener mag zijn verplichtingen uit hoofde van dit order alleen uitbesteden of anderszins delegeren na schriftelijke toestemming van ROGIERS NV. In al deze gevallen blijft de leverancier/dienstverlener verantwoordelijk voor de verplichtingen die door onderaannemers worden uitgevoerd in dezelfde mate als wanneer deze verplichtingen door de leverancier/dienstverlener zouden zijn uitgevoerd. 

De leverancier/dienstverlener is als enige verantwoordelijk voor alle kosten en andere aansprakelijkheden die verschuldigd zijn aan de onderaannemer. Het gebruik van een onderaannemer zal niet leiden tot hogere kosten of aansprakelijkheid voor ROGIERS NV, zal de leverancier/dienstverlener niet ontslaan van zijn verplichtingen onder een order en zal niet leiden tot verlenging van leveringsdata of andere tijdschema's. 

 

Art.19. Indien de leverancier/dienstverlener, hun aangestelden of de transporteurs waarop een beroep wordt gedaan de inrichting van ROGIERS NV betreden moeten alle geldende veiligheidsvoorschriften strikt worden nageleefd. De leverancier houdt toezicht op de naleving en zal hiertoe alle noodzakelijke maatregelen nemen. De leverancier/dienstverlener heeft alle relevante informatie ontvangen van ROGIERS NV. 

 

Art.20. Alle producten die door leverancier/dienstverlener voor ROGIERS NV worden uitgevoerd in het kader van dit order worden beschouwd als aangenomen werk en zijn dus eigendom van ROGIERS NV. 

Indien een dergelijk product volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden beschouwd als een 'work made for hire', draagt leverancier/dienstverlener hierbij onherroepelijk en zonder verdere tegenprestatie of actie alle rechten, aanspraken en belangen van leverancier/dienstverlener in en op dergelijke producten, auteursrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van plannen en tekeningen, en alle andere data over aan ROGIERS NV. 

In het geval dat leverancier/dienstverlener enige niet-geoctrooieerde methode, processen of informatie bekendmaakt met betrekking tot het verkochte product, wordt dit beschouwd als een onderdeel van het verkochte product en inbegrepen in de verkoopprijs, tenzij leverancier/dienstverlener duidelijk schriftelijk anders aangeeft op het moment van verkoop of voorafgaand daaraan en hetzelfde door ROGIERS NV schriftelijk volledig wordt begrepen en geaccepteerd. 

 

Art.21. De leverancier/dienstverlener vrijwaart ROGIERS NV tegen elke vorm van aansprakelijkheid of vordering wegens inbreuken of vermeende inbreuken door het gekochte goed of de gekochte dienst op intellectuele rechten van derden. Alle kosten die ROGIERS NV oploopt in dergelijke omstandigheden (inclusief advocatenhonoraria), zullen onmiddellijk verhaalbaar zijn op de leverancier/dienstverlener en kunnen zonder meer in mindering gebracht worden van nog openstaande betalingen. 

 

Art.22. De leverancier/dienstverlener zal alle gegevens die hij bekomt van ROGIERS NV, die wegens hun aard vertrouwelijk zijn, volstrekt geheimhouden. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, productspecificaties, volumes, prijzen, plannen of tekeningen. 

ROGIERS NV kan elke geleden schade door het niet respecteren van deze clausule door de leverancier/dienstverlener of zijn aangestelden onmiddellijk vorderen van leverancier/dienstverlener. 

 

Art.23. Geen verandering, wijziging of uitbreiding van het order kan worden tegengeworpen aan ROGIERS NV tenzij dit schriftelijk is gedaan met specifieke verwijzing naar het order en ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van ROGIERS NV. ROGIERS NV behoudt zich het recht voor om het order geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren. Extra kosten, vergoedingen of boetes zijn niet toegestaan tenzij ROGIERS NV schriftelijk instemt met dergelijke kosten, vergoedingen of boetes. Bij annulering zal de leverancier/dienstverlener de uitvoering onmiddellijk staken. 

In geval van beëindiging van het order is ROGIERS NV niet aansprakelijk jegens de leverancier/dienstverlener voor enig bedrag en is de leverancier/dienstverlener aansprakelijk jegens ROGIERS NV, naast enige andere vorm van genoegdoening die beschikbaar is onder de voorwaarden van dit order, voor alle schade als gevolg van het verzuim dat aanleiding gaf tot de beëindiging. 

 

Art.24. Indien de leverancier/dienstverlener in staat van faillissement is gesteld, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot liquidatie of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn. 

 

Art.25. In het geval dat een van de bepalingen in deze Algemene Aankoopvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het niet afdwingen door een van de partijen, van tijd tot tijd, van alle of een deel van de voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van deze voorwaarden. 

De relatie van de leverancier/dienstverlener met ROGIERS NV is die van een onafhankelijke aannemer en niets in het order zal worden opgevat als het creëren van een partnerschap, joint venture, agentschap of werkgever- werknemer relatie tussen de partijen. 

 

Art.26. De leverancier heeft de "Gedragscode voor Leveranciers" van ROGIERS NV doorgenomen en stemt ermee in dat hij alle vereisten van de Gedragscode voor Leveranciers zal naleven. Indien de leverancier/dienstverlener de Gedragscode voor Leveranciers niet naleeft, houdt dit in dat de leverancier/dienstverlener deze voorwaarden schendt. 

ROGIERS NV kan, naar eigen keuze, elk order onmiddellijk beëindigen zonder verdere aansprakelijkheid in geval van schending door de leverancier/dienstverlener. 

 

Art.27. De rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot levering, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid en toepasselijk recht blijven ook na beëindiging van deze bestelling bestaan. 

 

Art.28. Iedere betwisting zal worden voorgelegd naar keuze van ROGIERS NV aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van ROGIERS NV. 

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).